ចំណេះដឹង

- ចំណេះដឹង, បច្ចេកវិទ្យា

7 យ៉ាងនៃការប្រកាសធំៗដែលនាក់គួរយល់ដឹងទីេបនិងបន្ថែមពី​ក្រុមហ៊ុន Google I/O 2018

Google បានចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ I / O ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅ Shoreline Amphitheaterនៅ Mountain View, California.នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសធំ ៗ មួយចំនួនពីថ្ងៃទី 1   1.Google ធ្វើឱ្យការនិយាយរបស់ Google Assistant​ មានលក្ខណះធម្មជាតិច្រើនជាងមុនទៀត…

អានបន្ត