- សង្គម, សុខភាព

ការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺអុីបូឡា (Ebola) ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងប្រទេស Congo

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសCongoបានប្រកាសអំពីការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺអុីបូឡាក្នុងតំបន់បឺកូរូ ក្នុងខេត្តអេក្វាទ័រនៅថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភានេះ។
ការប្រកាសនេះធ្វើឬឡើងក្រោយពីការពិនិត្យមើលលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ ២ ករណីស្តីអំពីមេរោគអុីបូឡា។មន្រ្តីផ្នែកសុខាភិបាលនៃប្រទេសCongo បានផ្តល់ពត៌មានអោយអង្គការWHOថា មនុស្ស ២នាក់ក្នុងចំណោម ៥នាក់មានផ្ទុកមេរោគអឺបូឡា។

 

បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសCongoកំពុងព្យាយាមបង្ការ និងទប់ស្កាត់អ្នកជំងឺពីការបាត់បង់ជីវិត និងរងការយាយីពីមេរោគអឺបូឡានេះ។

Credit to: http://www.who.int

អានបន្ថែម

Loading...

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ WeeKhmer News